Privacybeleid

Definities en interpretatie

 1. In dit privacybeleid worden de volgende definities gebruikt:

Datacollectief alle informatie die u via de Website aan BDXL Ltd verstrekt. Deze definitie omvat, voor zover van toepassing, de definities in de wetgeving inzake gegevensbescherming;
Cookieseen klein tekstbestand dat door deze Website op uw computer wordt geplaatst wanneer u bepaalde delen van de Website bezoekt en/of bepaalde functies van de Website gebruikt. Details over de cookies die door deze Website worden gebruikt, staan vermeld in de onderstaande clausule (Cookies);
Wetgeving inzake gegevensbeschermingalle toepasselijke wetgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, met inbegrip van maar niet beperkt tot Richtlijn 96/46/EG (richtlijn gegevensbescherming) of de GDPR, en alle nationale uitvoeringswetten, voorschriften en secundaire wetgeving, zolang de GDPR van kracht is in het Verenigd Koninkrijk;
GDPRde Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679;
BDXL Ltd, of onsBDXL Ltd, een vennootschap opgericht in Engeland en Wales met registratienummer 7496682 waarvan de statutaire zetel gevestigd is te 20 - 22 Wenlock St, Londen, N1 7GU;
UK en EU Cookie Lawde Privacy and Electronic Communications (EC Directive) Regulations 2003, zoals gewijzigd door de Privacy and Electronic Communications (EC Directive) (Amendment) Regulations 2011;
Gebruiker of uiedere derde die toegang heeft tot de website en die niet (i) in dienst is van BDXL Ltd en handelt in het kader van zijn dienstverband of (ii) als consultant of anderszins diensten verleent aan BDXL Ltd en de website bezoekt in verband met het verlenen van dergelijke diensten; en
Websitede website die u momenteel gebruikt, https://translayte.com, en alle subdomeinen van deze site, tenzij uitdrukkelijk uitgesloten door hun eigen voorwaarden.

 2. In dit privacybeleid, tenzij de context een andere interpretatie vereist:

 •  a. omvat het enkelvoud het meervoud en vice versa;
 •  b. Verwijzingen naar subclausules, clausules, schema's of bijlagen zijn verwijzingen naar subclausules, clausules, schema's of bijlagen van dit privacybeleid;
 •  c. een verwijzing naar een persoon omvat ook bedrijven, vennootschappen, overheidsinstanties, trusts en partnerschappen;
 •  d. "inclusief" wordt opgevat als "inclusief zonder beperking";
 •  e. een verwijzing naar een wettelijke bepaling omvat elke wijziging of aanpassing daarvan;
 •  f. de kopjes en subkopjes maken geen deel uit van dit privacybeleid.

Toepassingsgebied van dit privacybeleid

 3. Dit privacybeleid is alleen van toepassing op de handelingen van BDXL Ltd en Gebruikers met betrekking tot deze Website. Dit geldt niet voor websites die vanaf deze Website kunnen worden bezocht, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, links die wij kunnen verstrekken naar websites van sociale media.

 4. In het kader van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming is BDXL Ltd de "verantwoordelijke voor de verwerking". Dit betekent dat BDXL Ltd bepaalt voor welke doeleinden en op welke wijze uw gegevens worden verwerkt.

Gegevens verzameld

 5. Wij kunnen de volgende gegevens, waaronder persoonsgegevens, van u verzamelen:

 •  a. naam;
 •  b. geboortedatum;
 •  c. geslacht;
 •  d. functietitel;
 •  e. beroep;
 •  f. contactinformatie zoals e-mailadressen en telefoonnummers;
 •  g. demografische informatie zoals postcode, voorkeuren en interesses;
 •  h. financiële informatie zoals creditcard-/debetkaartnummers;
 •  i. IP-adres (automatisch verzameld);
 •  j. webbrowsertype en -versie (automatisch verzameld);
 •  k. besturingssysteem (automatisch verzameld);
 •  l. een lijst met URL's die beginnen met een verwijzende site, uw activiteit op deze Website en de site waar u naartoe gaat (automatisch verzameld);
 •  m. alle informatie die naar ons is geüpload of opgegeven voor gebruik bij het verlenen van onze diensten. Dit kan persoonlijke informatie van kinderen en familieleden omvatten, medische dossiers, huwelijks- of echtscheidingsdocumenten, academische dossiers;
 •  n. in elk geval in overeenstemming met dit privacybeleid.

Hoe wij gegevens verzamelen

 6. Wij verzamelen gegevens op de volgende manieren:

 •  a. gegevens worden door u aan ons verstrekt;
 •  b. gegevens worden ontvangen van andere bronnen; en
 •  c. gegevens worden automatisch verzameld.

Gegevens die door u aan ons worden verstrekt

 7. BDXL Ltd verzamelt uw gegevens op een aantal manieren, bijvoorbeeld:

 •  a. wanneer u contact met ons opneemt via de website, per telefoon, post, e-mail of op enige andere wijze;
 •  b. wanneer u zich bij ons registreert en een account aanmaakt om onze producten/diensten te ontvangen;
 •  c. wanneer u betalingen aan ons verricht, via deze Website of anderszins;
 •  d. wanneer u gebruik maakt van onze diensten;

in alle gevallen in overeenstemming met dit privacybeleid.

Gegevens die van derden worden ontvangen

 8. BDXL Ltd ontvangt Gegevens over u van de volgende derden:

 •  a. Google;
 •  b. Hotjar;
 •  c. Stripe;
 •  d. PayPal;
 •  e. Helpscout;
 •  f. Amazon;

Gegevens die automatisch worden verzameld

 9. Voor zover u de Website bezoekt, verzamelen wij uw Gegevens automatisch, bijvoorbeeld:

 a. wij verzamelen automatisch bepaalde informatie over uw bezoek aan de Website. Deze informatie helpt ons de inhoud en navigatie van de Website te verbeteren en omvat uw IP-adres, de datum, tijdstippen en frequentie waarmee u de Website bezoekt en de manier waarop u de inhoud gebruikt en ermee interageert.

 b. wij verzamelen uw Gegevens automatisch via cookies, overeenkomstig de cookie-instellingen van uw browser. Voor meer informatie over cookies en hoe wij deze op de Website gebruiken, zie het onderstaande gedeelte "Cookies".

Onze gebruikmaking van gegevens

 10. Alle of een deel van bovenstaande gegevens kunnen van tijd tot tijd door ons nodig zijn om u de best mogelijke service en ervaring te bieden bij het gebruik van onze Website. In het bijzonder kunnen gegevens door ons worden gebruikt om de volgende redenen:

 a. interne administratie;

 b. verbetering van onze producten/diensten;

 c. verzending per e-mail van marketingmateriaal dat voor u van belang kan zijn;

in elk geval, in overeenstemming met dit privacybeleid.

 11. Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor bovengenoemde doeleinden indien wij dit noodzakelijk achten voor onze legitieme belangen. Indien u hiermee niet tevreden bent, hebt u het recht om in bepaalde omstandigheden bezwaar te maken (zie de paragraaf "Uw rechten" hieronder).

 12. Voor de levering van direct marketing aan u via e-mail hebben wij uw toestemming nodig, via een opt-in of soft-opt-in:

 a. soft opt-in toestemming is een specifiek type toestemming dat van toepassing is wanneer u eerder met ons in contact bent getreden (bijvoorbeeld wanneer u contact met ons opneemt om meer informatie over een bepaald product/dienst te vragen en wij soortgelijke producten/diensten op de markt brengen). Bij "soft opt-in" toestemming gaan wij ervan uit dat uw toestemming is gegeven, tenzij u zich afmeldt.

 b. voor andere vormen van e-marketing moeten wij uw uitdrukkelijke toestemming verkrijgen; dat wil zeggen dat u een positieve en bevestigende handeling moet verrichten wanneer u toestemming geeft, bijvoorbeeld door een vakje aan te vinken dat wij u ter beschikking stellen.

 c. als u niet tevreden bent over onze benadering van marketing, hebt u het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken. Hoe u uw toestemming kunt intrekken, leest u in het hoofdstuk "Uw rechten" hieronder.

 13. Wanneer u zich bij ons registreert en een account aanmaakt om onze diensten te ontvangen, is de rechtsgrondslag voor deze verwerking de uitvoering van een overeenkomst tussen u en ons en/of het nemen van stappen, op uw verzoek, om een dergelijke overeenkomst aan te gaan.

Wie wij gegevens delen

 14. Wij kunnen uw gegevens delen met de volgende groepen mensen om de volgende redenen:

 a. onze werknemers, agenten en/of professionele adviseurs - voor het verlenen van diensten waarom de klant heeft verzocht;

 b. externe dienstverleners die ons diensten verlenen waarvoor de verwerking van persoonsgegevens nodig is - voor het verlenen van diensten (bijv. verzending of notarisatie) die de klant heeft aangevraagd, voor het verstrekken van bedrijfsanalyses en om ervoor te zorgen dat onze website soepel werkt;

 c. derde betalingsproviders die betalingen via de website verwerken - om derde betalingsproviders in staat te stellen betalingen en terugbetalingen van gebruikers te verwerken;

in alle gevallen in overeenstemming met dit privacybeleid.

Beveiliging van gegevens

 15. We gebruiken technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen, bijvoorbeeld:

 a. de toegang tot uw account wordt gecontroleerd door een wachtwoord en een gebruikersnaam die uniek zijn voor u.

 b. we slaan uw gegevens op beveiligde servers op.

 c. betalingsgegevens worden gecodeerd met behulp van SSL-technologie (doorgaans ziet u in uw browser een slotpictogram of een groene adresbalk (of beide) wanneer we deze technologie gebruiken.

 16. De technische en organisatorische maatregelen omvatten maatregelen om vermoedelijke inbreuken op gegevens aan te pakken. Als u misbruik, verlies of ongeoorloofde toegang tot uw gegevens vermoedt, laat ons dat dan onmiddellijk weten door contact met ons op te nemen via dit e-mailadres: [email protected].

 17. Wilt u gedetailleerde informatie van Get Safe Online over hoe u uw informatie en uw computers en apparaten kunt beschermen tegen fraude, identiteitsdiefstal, virussen en vele andere online problemen, ga dan naar www.getsafeonline.org. Get Safe Online wordt ondersteund door HM Government en toonaangevende bedrijven.

Data retention

 18. Tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is, bewaren wij uw gegevens alleen op onze systemen gedurende de periode die nodig is om de in dit privacybeleid beschreven doeleinden te vervullen of totdat u verzoekt de gegevens te verwijderen.

 19. Zelfs als we uw gegevens verwijderen, kunnen ze blijven bestaan op back-up- of archiefmedia voor wettelijke, fiscale of regelgevende doeleinden.

Uw rechten

 20. U hebt de volgende rechten met betrekking tot uw gegevens:

 a. Recht op toegang - het recht om te allen tijde te verzoeken om (i) kopieën van de informatie die wij over u bewaren, of (ii) dat wij deze informatie wijzigen, bijwerken of verwijderen. Als wij u toegang verlenen tot de informatie die wij over u bewaren, zullen wij u daarvoor geen kosten in rekening brengen, tenzij uw verzoek "kennelijk ongegrond of buitensporig" is. Wanneer het ons wettelijk is toegestaan, kunnen wij uw verzoek weigeren. Als wij uw verzoek weigeren, zullen wij u vertellen waarom.

 b. Recht op correctie - het recht op correctie van uw gegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn.

 c. Recht om te wissen - het recht om te verzoeken dat wij uw gegevens uit onze systemen verwijderen.

 d. Recht om ons gebruik van uw gegevens te beperken - het recht om het gebruik van uw gegevens te "blokkeren" of de manier waarop wij deze kunnen gebruiken te beperken.

 e. Recht op gegevensoverdraagbaarheid - het recht om ons te verzoeken uw gegevens te verplaatsen, te kopiëren of over te dragen.

 f. Recht van bezwaar - het recht om bezwaar te maken tegen ons gebruik van uw gegevens, ook wanneer wij deze gebruiken voor onze legitieme belangen.

 21. Om inlichtingen in te winnen, een van uw bovengenoemde rechten uit te oefenen of uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens in te trekken (wanneer toestemming onze rechtsgrondslag is voor de verwerking van uw gegevens), kunt u contact met ons opnemen via dit e-mailadres: [email protected].

 22. Als u niet tevreden bent over de manier waarop een klacht over uw Gegevens door ons wordt behandeld, kunt u uw klacht voorleggen aan de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit. Voor het Verenigd Koninkrijk is dit het Information Commissioner's Office (ICO). De contactgegevens van de ICO zijn te vinden op hun website https://ico.org.uk/.

 23. Het is belangrijk dat de gegevens die wij over u bewaren nauwkeurig en actueel zijn. Houd ons op de hoogte als uw gegevens veranderen gedurende de periode dat wij ze bewaren.

Overdrachten buiten de Europese Economische Ruimte

 24. Gegevens die wij van u verzamelen kunnen worden opgeslagen en verwerkt in en overgedragen aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als onze servers zich in een land buiten de EER bevinden of als een van onze dienstverleners zich in een land buiten de EER bevindt.

 25. Wij zullen Gegevens alleen buiten de EER overdragen wanneer dit in overeenstemming is met de wetgeving inzake gegevensbescherming en de wijze van overdracht passende waarborgen biedt met betrekking tot uw gegevens, bijvoorbeeld door middel van een overeenkomst inzake gegevensoverdracht, waarin de huidige door de Europese Commissie vastgestelde modelcontractbepalingen zijn opgenomen, of door ondertekening van het EU-VS Privacy Shield Framework, ingeval de organisatie die de Gegevens ontvangt in de Verenigde Staten van Amerika is gevestigd.

 26. Om ervoor te zorgen dat uw gegevens een adequaat beschermingsniveau krijgen, hebben wij passende waarborgen en procedures ingevoerd met de derden met wie wij uw gegevens delen. Dit garandeert dat uw gegevens door deze derden worden behandeld op een wijze die in overeenstemming is met de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Links naar andere websites

 27. Deze Website kan van tijd tot tijd links naar andere websites bevatten. Wij hebben geen controle over dergelijke websites en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan. Dit privacybeleid is niet van toepassing op uw gebruik van dergelijke websites. U wordt geadviseerd het privacybeleid of de privacyverklaring van andere websites te lezen voordat u deze gebruikt.

Wijzigingen van bedrijfseigendom en zeggenschap

 28. BDXL Ltd kan, van tijd tot tijd, onze activiteiten uitbreiden of inkrimpen en dit kan de verkoop en/of de overdracht van de zeggenschap over BDXL Ltd of een deel daarvan inhouden. Door Gebruikers verstrekte gegevens zullen, wanneer zij relevant zijn voor een onderdeel van ons bedrijf dat aldus wordt overgedragen, samen met dat onderdeel worden overgedragen en de nieuwe eigenaar of de nieuwe partij die zeggenschap heeft, zal onder de voorwaarden van dit privacybeleid de gegevens mogen gebruiken voor de doeleinden waarvoor zij oorspronkelijk aan ons zijn verstrekt.

 29. Wij kunnen ook gegevens bekendmaken aan een potentiële koper van ons bedrijf of een deel ervan.

 30. In bovenstaande gevallen zullen wij stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw privacy wordt beschermd.

Cookies

 31. Deze website kan bepaalde cookies op uw computer plaatsen en gebruiken. BDXL Ltd gebruikt cookies om uw ervaring met het gebruik van de website te verbeteren en om ons dienstenaanbod te verbeteren. BDXL Ltd heeft deze Cookies zorgvuldig gekozen en stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat uw privacy te allen tijde wordt beschermd en gerespecteerd.

 32. Alle door deze website gebruikte cookies worden gebruikt in overeenstemming met de huidige Britse en EU-cookiewetgeving.

 33. Voordat de Website cookies op uw computer plaatst, krijgt u een berichtbalk te zien waarin uw toestemming voor het plaatsen van deze cookies wordt gevraagd. Door uw toestemming te geven voor het plaatsen van cookies stelt u BDXL Ltd in staat u een betere ervaring en service te bieden. U kunt desgewenst uw toestemming voor het plaatsen van cookies weigeren; bepaalde functies van de Website zullen dan echter mogelijk niet volledig of niet zoals bedoeld functioneren.

 34. Een lijst met Cookies die wij gebruiken, vindt u in het Cookies Schema.

 35. U kunt ervoor kiezen cookies in uw internetbrowser in of uit te schakelen. De meeste internetbrowsers accepteren standaard cookies, maar dit kan worden veranderd. Voor meer details kunt u het helpmenu van uw internetbrowser raadplegen.

 36. U kunt er te allen tijde voor kiezen Cookies te verwijderen; u kunt echter alle informatie kwijtraken die u in staat stelt de Website sneller en efficiënter te bezoeken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, personalisatie-instellingen.

 37. Het wordt aanbevolen dat u ervoor zorgt dat uw internetbrowser up-to-date is en dat u de hulp en begeleiding van de ontwikkelaar van uw internetbrowser raadpleegt als u niet zeker bent over het aanpassen van uw privacy-instellingen.

 38. Voor meer algemene informatie over cookies, inclusief het uitschakelen ervan, kunt u terecht op aboutcookies.org. U vindt er ook details over hoe u cookies van uw computer kunt verwijderen.

Algemeen

 39. U mag uw rechten uit hoofde van dit privacybeleid niet overdragen aan een andere persoon. Wij kunnen onze rechten uit hoofde van dit privacybeleid overdragen wanneer wij redelijkerwijs van mening zijn dat uw rechten niet zullen worden aangetast.

 40. Indien een rechtbank of bevoegde autoriteit oordeelt dat een bepaling van dit privacybeleid (of een deel van een bepaling) ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar is, wordt die bepaling of deelbepaling, voor zover vereist, geacht te zijn geschrapt en worden de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen van dit privacybeleid niet aangetast.

 41. Tenzij anders overeengekomen, zal geen enkele vertraging, handeling of nalatigheid van een partij bij de uitoefening van enig recht of rechtsmiddel worden beschouwd als een verklaring van afstand van dat, of enig ander, recht of rechtsmiddel.

 42. Deze Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd volgens het recht van Engeland en Wales. Alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Engelse en Welshe rechtbanken.

Wijzigingen in dit privacybeleid

 43. BDXL Ltd behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen als wij dat nodig achten of als de wet dat vereist. Alle wijzigingen worden onmiddellijk op de website geplaatst en u wordt geacht de voorwaarden van het privacybeleid te hebben aanvaard bij uw eerste gebruik van de website na de wijzigingen.

U kunt contact opnemen met BDXL Ltd via e-mail op [email protected].

Telefoonnummer