Voorwaarden en bepalingen

1. Interpretation

1.1. De definities en interpretatieregels in deze Voorwaarde 1 zijn van toepassing in deze voorwaarden (Voorwaarden).

BDXL Ltd: BDXL Ltd (handelsnaam 'ÄúTranslayte'Äù), geregistreerd in Engeland en Wales (ondernemingsnummer 7496682), waarvan het hoofdkantoor is gevestigd te 20 - 22 Wenlock St, Londen, N1 7GU.

Werkdag : elke dag buiten het weekend en de Britse feestdagen tussen 9.00 en 18.00 uur (GMT).

Kosten : de door de Klant aan Translayte verschuldigde kosten voor de levering van de Diensten.

Contract: het contract gevormd door de Bestelling van de Klant en de aanvaarding daarvan door Translayte, of de aanvaarding door de Klant van een geldige offerte voor Diensten door Translayte onder voorwaarde 2.3.

Client: de persoon, firma of onderneming die Diensten van Translayte afneemt.

Klant'Äôs Apparatuur: alle apparatuur, systemen, bekabeling of faciliteiten die door de Klant ter beschikking worden gesteld en gebruikt worden bij de levering van de Diensten.

Materialen van de Klant: alle documenten, informatie en materialen en werken die door de Klant worden verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Diensten, met inbegrip van (zonder beperking) computerprogramma's, gegevens, rapporten en specificaties of de in het Contract gespecificeerde materialen.

Deliverables: alle documenten, producten en materialen ontwikkeld door Translayte (of haar agenten, onderaannemers, consultants en werknemers) in verband met de Diensten in elke vorm of de in het Contract gespecificeerde deliverables.

Document: elk schriftelijk document, elke tekening, kaart, plan, diagram, ontwerp, afbeelding of andere afbeelding, band, schijf of ander apparaat of registratie die informatie in welke vorm dan ook bevat.

Overmacht: elke handeling, omissie, gebeurtenis of omstandigheid buiten de redelijke controle van de getroffen partij, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, elke daad van God, brand, ramp, oorlog, burgerlijke onrust, oproer, embargo, verhindering of belemmering bij het verkrijgen van grondstoffen, energie of andere benodigdheden, explosie, arbeidsconflict waarbij een derde partij betrokken is en waarvoor redelijkerwijs geen vervangende derde partij beschikbaar is, uitval van fabriek of machines, storing in het computersysteem, overstroming, ernstige weersomstandigheden, rellen, ongeval, of een handeling van een overheids-, regelgevende of andere officiële instantie.

Intellectuele eigendomsrechten: alle gebruiksmodellen, auteursrechten en naburige rechten, handelsmerken, dienstmerken, handels-, bedrijfs- en domeinnamen, rechten op goodwill, rechten op ontwerpen, rechten op computersoftware, databankrechten, topografische rechten, morele rechten, rechten op vertrouwelijke informatie (met inbegrip van knowhow en handelsgeheimen) en alle andere intellectuele eigendomsrechten, in elk geval al dan niet geregistreerd en met inbegrip van alle aanvragen voor en vernieuwingen of uitbreidingen van dergelijke rechten, en alle soortgelijke of gelijkwaardige rechten of vormen van bescherming in elk deel van de wereld.

Reeds bestaande materialen: alle door Translayte verstrekte documenten, informatie en materialen met betrekking tot de Diensten die bestonden vóór de aanvang van het Contract, met inbegrip van computerprogramma's, gegevens, rapporten en specificaties.

Order: een schriftelijke bestelling van de Diensten door de Klant.

Privacybeleid: het privacybeleid dat Translayte van tijd tot tijd hanteert.

Diensten: de vertaling, transcriptie, lokalisatie, certificering of proeflezing die door Translayte krachtens de Overeenkomst moeten worden geleverd, samen met alle andere diensten die Translayte aan de Klant levert of overeenkomt te leveren.

Verkoopbelasting: omzetbelasting, belasting over de toegevoegde waarde (BTW), uitvoer- of invoerrechten, vervoers- of verzekeringskosten, douane- en invoerrechten, belastingen op persoonlijke eigendom of soortgelijke kosten.

Onderaannemer: een Vertaler en/of een persoon en/of agentschap die elementen van de Diensten aan Translayte levert.

Website: Translayte'Äôs website (https://translayte.com) waarop de Diensten worden geadverteerd.

Translayte'Äôs Apparatuur: alle apparatuur, inclusief gereedschappen, systemen, bekabeling of faciliteiten, geleverd door Translayte of haar Onderaannemers en direct of indirect gebruikt bij de levering van de Diensten.

1.2 Titels in deze voorwaarden zijn niet van invloed op de interpretatie ervan.

1.3

1.4 Een verwijzing naar een wet of wetsbepaling is een verwijzing naar die wet of wetsbepaling zoals deze op dat moment van kracht is, rekening houdend met eventuele wijzigingen, uitbreidingen of herzieningen, en omvat tevens de op dat moment van kracht zijnde ondergeschikte wetgeving die op grond daarvan is vastgesteld.

1.5 Fax, e-mail en mededelingen via de website vallen allemaal onder het begrip "schriftelijk".

1.6 Elke in het contract opgenomen verplichting voor een persoon om iets niet te doen omvat, zonder beperking, een verplichting om niet in te stemmen, toe te staan, toe te staan of te gedogen dat iets wordt gedaan.

2. Application

2.1. Deze voorwaarden zijn:

(a) van toepassing op en opgenomen in de Overeenkomst; en

(b) prevaleren boven alle tegenstrijdige voorwaarden of bepalingen die zijn opgenomen of waarnaar wordt verwezen in de inkooporder, orderbevestiging, aanvaarding van een offerte, of specificatie of ander Document dat door de Klant is verstrekt, of die impliciet voortvloeien uit de wet, handelsgebruiken, praktijken of de gang van zaken.

2.2. Door een van de Diensten te bestellen, gaat de Klant ermee akkoord gebonden te zijn aan de Voorwaarden. De Klant kan de Diensten alleen van de Website afnemen als hij in staat is een contract aan te gaan en ten minste 18 jaar oud is.

2.3       De Bestelling van de Klant, of de aanvaarding door de Klant van een offerte voor Diensten door Translayte, vormt een aanbod van de Klant om de Diensten onder deze Voorwaarden af te nemen. Geen aanbod van de Klant wordt door Translayte aanvaard anders dan:

 1. door een door Translayte afgegeven en uitgevoerde schriftelijke onvoorwaardelijke aanvaarding; of
 2. (indien eerder) doordat Translayte begint met het verlenen van de Diensten wanneer een overeenkomst voor de levering en afname van de Diensten op deze Voorwaarden tot stand komt. De standaardvoorwaarden van de Klant (indien van toepassing) die bij een Opdracht of ander document zijn gevoegd of waarnaar wordt verwezen, zijn niet van toepassing op het Contract.

2.4       Offertes worden door Translayte gegeven op basis van het feit dat er geen Contract tot stand komt behalve in overeenstemming met Voorwaarde 2.3. Elke offerte is geldig voor een periode van 7 dagen vanaf de datum, tenzij anders vermeld, mits Translayte deze niet eerder heeft ingetrokken.

2.5       Offertes worden door Translayte uitgebracht op basis van de beschrijving van de Diensten en Materialen door de Klant, en eventuele andere instructies. Dergelijke offertes kunnen te allen tijde worden gewijzigd indien de beschrijving van dergelijke materialen materieel onjuist is.

2.6       De beschrijving van Diensten en informatie die in Translayte'Äôs Website, brochures, catalogi, of ander gepubliceerd materiaal wordt verstrekt, is slechts een algemene beschrijving en maakt geen deel uit van het Contract.

2.7       In het geval van Diensten die volgens de speciale vereisten van de Klant zijn gemaakt, is het de verantwoordelijkheid van de Klant om ervoor te zorgen dat alle verstrekte informatie of specificaties nauwkeurig zijn.

2.8      Alle Diensten die op de Website worden vermeld, zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid.

2.9      Translayte kan wijzigingen aanbrengen in de Diensten om te voldoen aan toepasselijke wetgeving of veiligheidseisen. 

2.10     Deze voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Controleer de Website regelmatig op wijzigingen in deze algemene voorwaarden. 

3.       Aanvang en duur

3.1       De onder het Contract geleverde Diensten worden door Translayte aan de Klant geleverd vanaf de datum van aanvaarding van het Contract. 

3.2       De onder het Contract geleverde Diensten blijven geleverd gedurende de in de Opdracht vermelde periode.

4.       verplichtingen van Translayte

4.1       Translayte zal zich in redelijkheid inspannen om de Diensten te verlenen en de Deliverables aan de Klant te leveren.

4.2      Translayte zal zich in redelijkheid inspannen om de in de Opdracht genoemde prestatiedata te halen, maar deze data zijn slechts schattingen en de tijd is niet bepalend voor de uitvoering van de Diensten.

4.3     Translayte is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of onderschepping van Originele Werken of Deliverables. 

4.4       Translayte is niet verantwoordelijk voor het controleren van de juistheid van de Originele Werken.

4.5       Translayte is niet verantwoordelijk voor enige indirecte of gevolgschade die kan worden toegeschreven aan de Deliverables.

4.6       Tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald, kan Translayte de Diensten in termijnen leveren; deze termijnen zijn afzonderlijke verplichtingen en geen enkele tekortkoming met betrekking tot een of meer daarvan geeft de Klant het recht om eventuele volgende termijnen te annuleren of de Overeenkomst te ontbinden.

4.7       Translayte streeft naar beste vermogen om ervoor te zorgen dat onze vertalingen waarheidsgetrouw en nauwkeurig zijn. 

4.8       Voor gecertificeerde, beëdigde of geaccrediteerde vertalingen is Translayte (en/of onze leveranciers) uiteindelijk verantwoordelijk voor de vertaalde tekst, en heeft Translayte de absolute discretie om elke door de klant gevraagde wijziging die volgens de vertaler geen 'Äútrue and accurate'Äù weergave van de oorspronkelijke tekst is, af te wijzen. Er vindt geen restitutie plaats indien wij een wijzigingsverzoek van de Klant in deze omstandigheden afwijzen.

5.         Verplichtingen van de Klant

5.1       De Klant zal:

 1. samenwerken met Translayte in alle zaken met betrekking tot de Diensten.
 2. bevoegdheid hebben om het Contract aan te gaan.
 3. Translayte tijdig de Originele Werken en andere informatie verstrekken die Translayte redelijkerwijs kan verlangen en ervoor zorgen dat deze in alle wezenlijke opzichten juist is.
 4. alle noodzakelijke licenties en toestemmingen verkrijgen en handhaven en voldoen aan alle relevante wetgeving met betrekking tot de Diensten.
 5. de Translayte'Äôs Apparatuur onderhouden in overeenstemming met de instructies van Translayte'Äôs die van tijd tot tijd schriftelijk worden meegedeeld en zal de Translayte'Äôs Apparatuur niet vervreemden of gebruiken anders dan in overeenstemming met de schriftelijke instructies of toestemming van Translayte'Äôs.
 6. voldoende informatie en materialen ter beschikking stellen zoals Translayte redelijkerwijs verzoekt bij het verlenen van diensten.
 7. Toegang verlenen tot de lokalen, kantoorruimte en andere faciliteiten van de Klant zoals redelijkerwijs vereist.
 8. Translayte informeren over alle gezondheids- en veiligheidsvoorschriften en andere veiligheidseisen die van toepassing zijn op de lokalen van de Klant.
 9. Zorg ervoor dat de apparatuur van de Klant in goede staat is en geschikt is voor het verlenen van Diensten door Translayte en voldoet aan alle relevante Britse normen en eisen.
 10. Translayte'Äôs Apparatuur onderhouden in overeenstemming met de schriftelijk meegedeelde instructies en zal Translayte'Äôs Apparatuur niet verwijderen of gebruiken anders dan in overeenstemming met de schriftelijke instructies of autorisatie.

5.2     Indien Translayte'Äôs uitvoering van haar verplichtingen onder de Overeenkomst wordt verhinderd of vertraagd door een handeling of nalatigheid van de Klant, zijn agenten, onderaannemers, adviseurs of werknemers, is Translayte niet aansprakelijk voor kosten, lasten of verliezen die de Klant lijdt of oploopt en die direct of indirect het gevolg zijn van een dergelijke verhindering of vertraging.

5.3       De Opdrachtgever is aansprakelijk om aan Translayte, op verzoek, alle redelijke kosten, lasten of verliezen te betalen die Translayte ondervindt of oploopt (inclusief, zonder beperking, alle directe, indirecte of gevolgschade, verlies van winst en verlies van reputatie, verlies of schade aan eigendommen en schade als gevolg van letsel aan of overlijden van een persoon en verlies van de mogelijkheid om middelen elders in te zetten) die direct of indirect het gevolg zijn van fraude, nalatigheid of onachtzaamheid van de Opdrachtgever.ôs fraude, nalatigheid, verzuim of vertraging in de uitvoering van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst, op voorwaarde dat Translayte dergelijke kosten, lasten en verliezen schriftelijk aan de Klant bevestigt.

5.4       De Klant zal, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Translayte, op geen enkel moment vanaf de datum van de Overeenkomst tot het verstrijken van drie maanden na de laatste datum van levering van de Diensten, een persoon die als werknemer, adviseur of onderaannemer van Translayte werkzaam is of is geweest bij de levering van de Diensten, werven of weglokken bij Translayte of in dienst nemen (of trachten te nemen).

6.       Vergoedingen en betaling

6.1       De vergoedingen (Vergoedingen) voor de Diensten, de prijs van eventuele Goederen (indien niet inbegrepen in de Vergoedingen) en eventuele aanvullende leverings- of andere kosten is de prijs die op de Website wordt vermeld op de datum waarop een Bestelling wordt aanvaard of een andere prijs die Translayte schriftelijk kan overeenkomen. 

6.2       Over Vergoedingen en kosten wordt waarschijnlijk BTW en/of andere toepasselijke belastingen geheven. De Klant is in alle gevallen aansprakelijk voor de betaling van deze belastingen, ook als er een fout is gemaakt toen de partijen oorspronkelijk de betaling daarvan overeenkwamen. 

6.3       Betaling dient te geschieden op het moment van de Bestelling door het verstrekken van credit- of debitcardgegevens.

6.4       In geval van annulering van een Opdracht door de Klant behoudt Translayte zich het recht voor de volledige kosten van de Diensten bij de Klant in rekening te brengen. 

7.    Intellectuele eigendomsrechten

7.1       Tussen de Klant en Translayte, en tenzij de wet anders voorschrijft, zijn alle Intellectuele Eigendomsrechten en alle andere rechten op de Deliverables en de Voorafgaande Materialen eigendom van Translayte.

7.2       Translayte geeft al deze rechten kosteloos en op niet-exclusieve, wereldwijde basis in licentie aan de Klant voor zover dit nodig is om de Klant in staat te stellen redelijkerwijs gebruik te maken van de Deliverables en de Diensten. Bij beëindiging van de Overeenkomst wordt deze licentie automatisch beëindigd.

7.3       De Klant erkent dat, indien Translayte geen eigenaar is van Bestaande Materialen, het gebruik door de Klant van rechten op Bestaande Materialen afhankelijk is van het verkrijgen door Translayte van een schriftelijke licentie (of sublicentie) van de betreffende licentiegever(s) onder zodanige voorwaarden dat Translayte het recht heeft om dergelijke rechten aan de Klant in licentie te geven.

8.       Vertrouwelijkheid 

8.1       De Klant zal alle technische of commerciële knowhow, specificaties, uitvindingen, processen of initiatieven die van vertrouwelijke aard zijn en aan de Klant bekend zijn gemaakt door Translayte, haar werknemers, agenten, adviseurs of onderaannemers, en alle andere vertrouwelijke informatie over Translayte'Äôs bedrijf of haar producten die de Klant kan verkrijgen, strikt vertrouwelijk houden.

8.2       De Klant mag deze informatie openbaar maken:

 1. aan zijn werknemers, functionarissen, vertegenwoordigers, adviseurs, agenten of onderaannemers die deze informatie nodig hebben voor de uitvoering van de verplichtingen van de Klant uit hoofde van het Contract; en
 2. zoals vereist door de wet, een gerechtelijk bevel of een overheids- of regelgevende instantie.

8.3       De Klant zorgt ervoor dat zijn werknemers, functionarissen, vertegenwoordigers, adviseurs, agenten of onderaannemers aan wie hij dergelijke informatie bekendmaakt, aan deze voorwaarde voldoen.

8.4       De Opdrachtgever zal deze informatie niet gebruiken voor enig ander doel dan voor de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst.

8.5     Alle door Translayte aan de Opdrachtgever geleverde materialen, apparatuur en gereedschappen, tekeningen, specificaties en gegevens (inclusief Pre-existing Materials en Translayte'Äôapparatuur) zijn en blijven te allen tijde het exclusieve eigendom van Translayte, maar worden door de Opdrachtgever op eigen risico veilig bewaard en door de Opdrachtgever onderhouden en in goede staat gehouden totdat zij aan Translayte worden geretourneerd, en mogen niet worden verwijderd of gebruikt anders dan in overeenstemming met de schriftelijke instructies of toestemming van Translayte.

9.       Beëindiging en opschorting

9.1       De Overeenkomst loopt door zolang Translayte nodig heeft om de Diensten uit te voeren.

9.2       Elke Partij kan het Contract op elk moment beëindigen of de Diensten opschorten door een schriftelijke kennisgeving van beëindiging of opschorting aan de ander indien die ander:

 1. een ernstige inbreuk, of een reeks inbreuken die resulteren in een ernstige inbreuk, op het Contract pleegt en de inbreuk niet kan worden hersteld of niet wordt hersteld binnen 30 dagen na de schriftelijke kennisgeving; of
 2. een stap in de richting van zijn faillissement of liquidatie ondergaat.

9.3       Bij beëindiging van het Contract, om welke reden dan ook, worden de respectieve resterende rechten en verplichtingen van Translayte niet aangetast.

10.     Overmacht

Translayte is niet aansprakelijk jegens de Klant uit hoofde van de Overeenkomst indien zij wordt verhinderd of vertraagd in de uitvoering van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst of in de uitvoering van haar activiteiten door handelingen, gebeurtenissen, nalatigheden of ongevallen buiten haar redelijke controle, met inbegrip van (zonder beperking) stakingen, lock-outs of andere arbeidsconflicten (waarbij het personeel van Translayte of een andere partij betrokken is), het uitvallen van een nutsvoorziening of transportnetwerk, overmacht, oorlog, oproer, burgerlijke onrust, kwaadwillige schade, naleving van enige wet of overheidsbevel, regel, verordening of richtlijn, ongeval, het uitvallen van installaties of machines, brand, overstroming, storm of het in gebreke blijven van leveranciers of onderaannemers.

11.     Gegevensbescherming 

Wetgeving inzake gegevensbescherming betekent de Wet bescherming persoonsgegevens 2018 en alle wetgeving die deze wet wijzigt, vervangt of opnieuw vaststelt. Persoonlijke gegevens zijn gegevens zoals gedefinieerd in de wetgeving inzake gegevensbescherming. De Data Controller is de controller en bepaalt hoe  Persoonsgegevens worden verwerkt onder deze voorwaarden en het Privacybeleid.

De Verwerking van genoemde Persoonsgegevens door een Data Processor is uitsluitend onderworpen aan de bepalingen van deze voorwaarden en in overeenstemming met de instructies van de Data Controller.

Translayte kan de persoonsgegevens die zij van de Klant verzamelt, verwerken in overeenstemming met het Privacybeleid van Translayte.

12.       Beperking van aansprakelijkheid 

12.1     Deze voorwaarde beschrijft de volledige financiële aansprakelijkheid van Translayte (inclusief enige aansprakelijkheid voor het handelen of nalaten van haar werknemers, agenten, consultants en onderaannemers) tegenover de Klant met betrekking tot:

 1. iedere inbreuk op het Contract;
 2. ieder gebruik door de Klant van de Diensten, de Deliverables, of een deel daarvan; en
 3. ieder vertegenwoordiging, verklaring of onrechtmatig handelen of nalaten (inclusief nalatigheid) voortvloeiend uit of in verband met het Contract.

12.2     Alle garanties, voorwaarden en andere voorwaarden die voortvloeien uit de wet of het gewoonterecht zijn, voor zover wettelijk toegestaan, uitgesloten van het Contract.

12.3     Niets in deze Voorwaarden beperkt of sluit de aansprakelijkheid van Translayte uit:

 1. voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid; of
 2. voor enige schade of aansprakelijkheid van de Klant als gevolg van fraude of een frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken door Translayte; of
 3. voor enige aansprakelijkheid van de Klant als gevolg van een schending door Translayte van de eigendomsvoorwaarde of de garantie.

12.4     Met inachtneming van Voorwaarde 12.2 en Voorwaarde 12.3

 1. Translayte is niet aansprakelijk voor:
 2. verlies van winst; of
 3. verlies van zaken; of
 4. uitputting van goodwill en/of soortgelijke verliezen; of
 5. verlies van verwachte besparingen; of
 6. verlies van goederen; of
 7. verlies van contracten; of
 8. verlies van gebruik; of
 9. verlies van corruptie van gegevens of informatie; of
 10. alle speciale, indirecte, gevolg- of zuiver economische verliezen, kosten, schade, lasten of uitgaven; en  
 11. Translayte'Äôs totale aansprakelijkheid in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid of schending van wettelijke verplichtingen), verkeerde voorstelling van zaken, restitutie of anderszins in verband met de uitvoering, of beoogde uitvoering, van het Contract is beperkt tot de prijs die is betaald voor de Diensten.

13.       Variatie

13.1     Translayte kan, van tijd tot tijd en zonder voorafgaande kennisgeving, de Diensten wijzigen om te voldoen aan toepasselijke veiligheids- of wettelijke vereisten, op voorwaarde dat dergelijke wijzigingen de aard, de reikwijdte of de kosten van de Diensten niet wezenlijk beïnvloeden.

13.2     Onder voorbehoud van Voorwaarde 13.1, is geen enkele wijziging van het Contract of van deze Voorwaarden of van de daarin genoemde documenten geldig, tenzij deze schriftelijk is en ondertekend door of namens elk van de partijen.

14.       Verklaring van afstand

14.1     Een verklaring van afstand van enig recht uit hoofde van de Overeenkomst is alleen van kracht indien deze schriftelijk is opgesteld en geldt alleen voor de omstandigheden waarvoor deze is gegeven. Geen verzuim of vertraging door een partij bij de uitoefening van een recht of rechtsmiddel krachtens het contract of de wet vormt een verklaring van afstand van dat (of enig ander) recht of rechtsmiddel, noch belet of beperkt het de verdere uitoefening ervan. Geen enkele afzonderlijke of gedeeltelijke uitoefening van een dergelijk recht of rechtsmiddel sluit de verdere uitoefening van dat (of enig ander) recht of rechtsmiddel uit of beperkt deze.

14.2     Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, zijn de uit het Contract voortvloeiende rechten cumulatief en sluiten zij de bij wet verleende rechten niet uit.

15.       Scheiding

15.1     Indien een bepaling van de Overeenkomst (of een deel van een bepaling) onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar wordt bevonden, zullen partijen te goeder trouw onderhandelen om een dergelijke bepaling zodanig te wijzigen dat deze, zoals gewijzigd, wettig, geldig en uitvoerbaar is en, voor zover mogelijk, de oorspronkelijke commerciële bedoeling van partijen verwezenlijkt.

15.2     Indien een bepaling van het Contract (of een deel van een bepaling) door een rechtbank of een andere bevoegde autoriteit ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, en de partijen niet in staat zijn geweest een wijziging overeenkomstig bepaling 15.1 overeen te komen, wordt die bepaling of deelbepaling, voor zover vereist, geacht geen deel uit te maken van het Contract, en worden de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van het Contract niet aangetast.

16.       Volledige overeenkomst

16.1     Het Contract vormt de gehele overeenkomst tussen partijen en vervangt alle eerdere overeenkomsten tussen partijen met betrekking tot het onderwerp ervan.

16.2     Elke partij erkent dat zij bij het aangaan van het Contract niet heeft vertrouwd op en geen recht of rechtsmiddel heeft met betrekking tot enige verklaring, verklaring, verzekering of garantie (ongeacht of deze onzorgvuldig of onwetend is gedaan) (anders dan wegens contractbreuk).

16.3     Niets in deze Voorwaarde zal enige aansprakelijkheid voor fraude of enige aansprakelijkheid die wettelijk niet mag worden uitgesloten, beperken of uitsluiten.

17.     Opdracht

17.1     De Klant zal niet, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Translayte, zijn rechten of verplichtingen uit hoofde van het Contract overdragen, overdragen, belasten, verhypothekeren, uitbesteden of op enige andere wijze behandelen.

17.2     Translayte mag te allen tijde al haar rechten of verplichtingen uit hoofde van het Contract toewijzen, overdragen, bezwaren, hypothekeren, uitbesteden of op enige andere wijze behandelen en mag al haar verplichtingen uit hoofde van het Contract op enigerlei wijze uitbesteden of delegeren aan een derde of agent.

17.3     Elke partij die uit hoofde van het Contract rechten heeft, handelt uit eigen naam en niet ten behoeve van een ander.

18.     Geen partnerschap of agentschap

Niets in het Contract is bedoeld of wordt geacht een partnerschap of joint venture van welke aard dan ook tussen de partijen te vormen, noch een partij voor welk doel dan ook tot agent van een andere partij te maken. Geen enkele partij is bevoegd om op te treden als agent voor, of om de andere partij op enigerlei wijze te binden.

20.       Kennisgevingen

20.1     Elke kennisgeving of andere mededeling die op grond van het Contract moet worden gedaan, wordt schriftelijk gedaan en wordt afgeleverd bij de andere partij en ter attentie van de persoon die in de Order is vermeld, of zoals anderszins door de desbetreffende partij aangegeven door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij.

20.2     Deze voorwaarde is niet van toepassing op de betekening van enige in enige procedure of andere documenten in een rechtszaak.

21.       Geschil en toepasselijk recht

21.1     Translayte heeft een formele klachtenafhandelingsprocedure. Als er een klacht is, zal Translayte die aanpakken en met de klant communiceren om te proberen tot een oplossing te komen die voor alle partijen aanvaardbaar is. Translayte zal alles in het werk stellen om elk meningsverschil in der minne op te lossen, en verwacht hetzelfde van haar klanten. Elk geschil dat niet door de partijen zelf kan worden beslecht, zal worden beslecht door arbitrage. 

21.2     Op de arbitrage is het reglement van toepassing dat voorlopig is vastgesteld door de Association of Translation Companies in England en dat op verzoek wordt verstrekt. De beslissing van het scheidsgerecht is definitief en bindend voor alle betrokken partijen. 

21.3     Het contract wordt geïnterpreteerd overeenkomstig het recht van Engeland en Wales. 

Telefoonnummer